Karta praw i obowiązków pacjenta

Sprawdź co musisz wiedzieć

 1. Prawa i obowiązki pacjenta w pracowniach diagnostycznych są przestrzegane zgodnie z zapisami obowiązującej Karty Praw
  i Obowiązków Pacjenta, która jest wywieszona na tablicy informacyjnej na widocznym i dostępnym miejscu w Pracowni.
 2. Pacjent ma w szczególności prawo do:
  • uzyskania wszelkich koniecznych informacji o metodzie badania oraz ryzyku i korzyściach związanych z badaniem.
  • poszanowania godności osobistej.
  • ochronie danych osobowych.
  • wykonania badania diagnostycznego z zachowaniem obowiązujących standardów.
  • otrzymania wyniku badania w formie papierowego opisu i płyty CD z zapisanymi obrazami.
  • przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • opieki medycznej w przypadku pogorszenia stanu zdrowia.
  • pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do odebrania wyniku badania.
  • składania skarg i wniosków pisemnie zgodnie.
  • odmowy wykonania badania lub ograniczenia metodyki badania np. niewyrażenia zgody na dożylne podanie środka kontrastowego.
 3. Obowiązkiem pacjenta jest:
  • zachowanie spokoju i zasad dobrego wychowania.
  • dostarczenie do badania wyników badań lub innych danych dotyczących stanu zdrowia, o które zostanie poproszony, a które mają znaczenie w procesie badania.
  • przedstawić dowód tożsamości na prośbę pracownika Diagnostyki Wielkopolskiej Sp. z o.o., zwanej dalej DIAGNOSTYKĄ OBRAZOWĄ.
  •  podawać prawdziwe dane personalne oraz inne dane, dotyczące przebytych czy współistniejących chorób, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji o badaniu.
 4. Pacjent nie ma prawa:
  • żądać wykonania badania, jeżeli istnieją medyczne, zdrowotne, administracyjne lub inne przeciwwskazania do jego wykonania.
  • żądać wykonania czynności/usługi, która nie wchodzi w zakres Procedur i Instrukcji obowiązujących w Diagnostyce Obrazowej.
 5. Pozostałe prawa i obowiązki pacjenta wynikają z ustawodawstwa oraz przyjętych standardów w ramach dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Diagnostyki Wielkopolskiej Sp. z o.o.