Program Osteoporozy Miasto Poznań 2021-2023

Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”

Weź udział w programie wykrywania osteoporozy!

Mieszkanki Poznania w wieku 50+ zapraszamy na bezpłatne badania realizowane w ramach miejskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy,

Cele programu

Celem głównym Programu jest zwiększenie o 5% odsetka kobiet z populacji kobiet od 50. roku życia, zamieszkałych w Poznaniu, w latach 2021-2023, u których we wczesnym stadium wykryto ryzyko zachorowalności z powodu osteoporozy.

Adresaci i miejsce wykonywania badań

Adresaci programu

Grupa docelowa to 3000 osób. Uczestnikami Programu mogą być kobiety:

  1. w wieku 50+,
  2. zameldowane na stałe lub czasowo w Poznaniu/zamieszkałe w Poznaniu,
  3. rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Poznania/pozostające na utrzymaniu osoby, która rozlicza się z podatku we właściwym dla miasta Poznania urzędzie skarbowym,
  4. nieposiadające stałych lub czasowych przeciwwskazań dyskwalifikujących wykonanie badania gęstości kości (w przypadku czasowych przeciwskazań może zostać ustalony nowy termin wizyty),
  5. które wyrażą pisemną zgodę na udział w PPZ.

Diagnostyka Obrazowa

NZOZ Grunwald
ul. M. Kasprzaka 16
60-237 Poznań

Rejestracja

Od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16​.

Diagnostyka obrazowa logo

Zadania

PPZ przewiduje następujące rodzaje interwencji:

  1. działania edukacyjne,
  2. badania kwalifikacyjne,
  3. badania diagnostyczne.

Źródło finansowania

Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023” jest finansowany w całości z budżetu Miasta Poznania.

Projekt realizowany jest od 1.09.2021 r. do dnia 31.12.2023 (na terenie miasta Poznań) lub do momentu osiągnięcia limitu osób, tj. 3.000 kobiet.

 

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1

Formularz zgody na udział w PPZ

Załącznik nr 2

Pre i Post-test

Załącznik nr 3

Ankieta satysfakcji - działania edukacyjne

Załącznik nr 4

Ankieta satysfakcji uczestnika Programu