RODO

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 DLA PACJENTÓW SPÓŁKI Diagnostyka Wielkopolska Sp. z o.o.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z udzielanymi świadczeniami medycznymi jest Diagnostyka Wielkopolska Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 16, 60-237 Poznań, iod@diagnostykaobrazowa.eu.

Z kim możesz się skontaktować w przedmiocie przetwarzania danych osobowych?

W celach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@diagnostykaobrazowa.eu.

Jakie dane są przez nas przetwarzane?

W pierwszej kolejności, w celu rejestracji badania potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska. Możesz także wówczas podać numer telefonu, ale jego podanie nie jest konieczne. Podczas rozmowy w sprawie rejestracji na badanie możemy także prosić Ciebie o podanie danych potrzebnych do wstępnej kwalifikacji do badania, takie jak informację o przebytych operacjach, metalowych elementach w ciele czy o stanie chorobowym. Nie gromadzimy jednak tych danych na tym etapie.
Następnie podczas zgłoszenia się w naszej recepcji zebrane zostaną od Ciebie dane identyfikujące w postaci imienia, nazwiska, płci i PESEL. Ponadto w zależności od planowanego badania zostaną zebrane także inne Twoje dane, które są konieczne z uwagi na zapewnienie Tobie bezpieczeństwa w wykonaniu badania. Będą to: ciężar ciała, wzrost, wiek, zgłaszana dolegliwość oraz informacje związane z kwalifikacją do badania: o ciąży, o stanie chorobowym, o uczuleniach, o wcześniejszych badaniach, o metalowych elementach w organizmie, o przyjmowanych lekach. Dane te są zbierane w formie ankiety. O dodatkowe dane związane z kwalifikacją do badania może pytać personel medyczny wykonujący badanie. Dane te mogą mieć charakter danych wrażliwych, jednak ich podanie jest niezbędne dla prawidłowej organizacji badania. Na tym etapie odbierzemy także od Ciebie skierowanie na badanie i dokumentację medyczną która jest konieczna dla prawidłowego wykonania badania.
Ostatecznie wykonamy i opracujemy badanie w związku z czym będziemy w posiadaniu także tych informacji.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane zbieramy głównie w celu zawarcia i wykonania umowy o udzielenie świadczenia medycznego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Twój numer telefonu zbieramy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Jej udzielenie pozwoli skontaktować się z Tobą w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, np. z uwagi na konieczność przełożenia badania. Nie masz jednak obowiązku jego podania jeśli tego nie chcesz – art. 6 ust 1 lit. a) RODO.

Jako podmiot leczniczy dbamy o realizację praw pacjenta, w związku z czym przetwarzamy także dane osób, które upoważniasz do odbioru wyników badań – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art.26 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej związanej z udzielonymi świadczeniami medycznymi – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 25 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe i mamy obowiązki podatkowe. Może to rodzić obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ustawy o rachunkowości.

Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny?

Twoje dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych które przetwarzamy?

Czuwamy nad tym, żeby nikt niepowołany nie miał dostępu do Twoich danych osobowych. Poufność Twoich danych jest dla nas kwestią priorytetową. Nie bylibyśmy jednak w stanie zapewnić Tobie najwyższej jakości usług medycznych bez wsparcia naszych sprawdzonych partnerów, do których Twoje dane mogą trafiać. Są to przede wszystkim współpracujące z nami profesjonalne podmioty świadczące usługi medyczne (radiolodzy prowadzący własną działalność), podmioty dostarczające oprogramowanie medyczne i sprzęt na którym pracujemy oraz inni dostawcy usług: prawnych, doradczych, rachunkowych, archiwizacyjnych, IT i organizacyjnych.

Czy Twoje dane są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej?

W związku z tym, że szukamy najlepszych rozwiązań, jakie są dostępne na rynku korzystamy także z usług podmiotów, które mają swoją siedzibę lub serwery poza terytorium Unii Europejskiej (np. dostawcy oprogramowania). Podmioty te spełniają jednak europejskie standardy ochrony danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Staramy się nie przechowywać Twoich danych osobowych, które nie są już nam potrzebne. Mamy prawny obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez okres 20 lat od dokonania w niej ostatniego wpisu (art. 29 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Dla celów rachunkowych przechowujemy dane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce rozliczenie. Twój numer telefonu usuniemy niedługo po tym, jak zrealizujemy Twoje badanie.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, w związku z czym jeśli sam o tym nie zdecydujesz rejestrując się u nas na badanie, nie musisz podawać nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak już się zdecydujesz to podanie przez Ciebie danych osobowych i ich późniejsze przetwarzanie przez nas jest konieczne do tego, żeby profesjonalnie i bezpiecznie wykonać badanie, opisać je, a potem spełnić przez nas prawne obowiązki związane z rachunkowością i prowadzeniem dokumentacji medycznej. Numer swojego telefonu podajesz nam dobrowolnie, tylko jeśli chcesz.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 21 RODO.

Jeśli uznasz, że dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z powyższych praw, prosimy o kontakt. Napisz też do nas jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub sugestie związane z prowadzoną przez nas polityką ochrony danych osobowych.

Dla tych celów utworzyliśmy specjalny, dedykowany adres e-mail: iod@diagnostykaobrazowa.eu.